Jussi Mantere: ”Luovuuden ytimessä on ongelmanratkaisu”

Jussi Mantereella on ainutlaatuinen näköalapaikka suomalaisen retail-liiketoiminnan kehitykseen ja tulevaisuuteen K-ryhmän Head of CX:n paikalta. Digitalisaatio mullistaa päivittäistavarakauppaa ja siksi toimintatapoja on muutettava ja mukautettava yhä asiakaslähtöisempään ja kokeilevampaan suuntaan. K-ryhmä hyödyntää muutoksen keinoina esimerkiksi palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua.

Mantereen oma kiinnostus palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua kohtaan on saanut alkunsa jo opiskeluaikoina, jolloin hän kiinnostui käyttäjä- ja ihmislähtöisestä kehittämisestä. Vaikka palvelumuotoilu on noussut kukoistukseensa vasta viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana, Mantere on työskennellyt aiheen parissa lähes koko työuransa. Hän näkeekin palvelumuotoilun ennen kaikkea asiakkaan ongelmien ratkaisemisena:

“Palvelumuotoilu on terminä lähtenyt konkreettisen asiakaspalvelun kehittämisestä ja suunnittelusta, mutta laajalti siinä on kyse siitä, että löydetään uusia mahdollisuuksia asiakkaan tai ihmisen ymmärtämisessä ja näiden tunnistettujen ongelmien ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.”

Mantere kertoo K-ryhmällä olevan hyviä kokemuksia Service Jamien tapaisista design-tapahtumista ja hackathoneista. Monta niissä syntynyttä ideaa ja konseptia on päätynyt toteutukseen tavalla tai toisella. Esimerkkinä hän mainitsee maaliskuun alkupuolella julkaistun K-ostokset -palvelun, jonka taustalla merkittävässä roolissa oli design sprinttejä ja innovaatiotapahtuma. Työssä oli mukana k-ryhmäläisiä läpi koko organisaation. Mantereen mielestä juuri organisaation eri toimintojen ja toimijoiden osallistaminen onkin yksi tärkeimmistä muotoilutapahtumien hyödyistä – eri näkökulmien ja kokemusten avulla K-ryhmän kaltainen iso organisaatiokin voi saada paremmin ja nopeammin aikaan konkreettisia tuloksia.

Pelkät muotoilutapahtumat eivät kuitenkaan riitä, jos muotoiluajattelu halutaan saada juurtumaan paremmin koko organisaation arkeen.

“Design-toiminnan pitäisi olla arkipäiväistä puurtamista ja jatkuva toimintatapa. Tällaisilla tapahtumilla saadaan kuitenkin näkyvyyttä, ja toisaalta nopeat sukellukset ovat mahtava tapa valjastaa ulkopuolisia aivoja ongelmien ratkaisemiseen, jolloin voidaan huomata, että nopeastikin voidaan tehdä makeita juttuja, kun vaan ajatellaan asioita oikealla tavalla,” Mantere kommentoi ja jatkaa: “Design sprint menetelmänä tai työkaluna on kuitenkin vain keino muiden joukossa. Olennaista on se, että osataan rajata ongelma oikein ja lähteä sen pohjalta kehittämään.”

Toimialan muutos on näkynyt myös Mantereen työssä: siinä missä ennen luovuus ja luovat ratkaisut jätettiin ulkoisille yhteistyökumppaneille, nykyään ne kuuluvat tavalla tai toisella yhä useamman työnkuvaan. Muutos haastaa ajattelua ja vaatii toimintatapojen muutosta, mutta toisaalta samalla mahdollistaa täysin uudenlaisten ratkaisujen löytämisen jopa hyvin monimutkaisiin ongelmiin. Mantere haastaakin yrityksiä entistä kokeilevampaan toimintaan:

“Design on ennen kaikkea yhteistyötä, jolloin kaikkien tehtävänä on olla luovia. Pitää uskaltaa lähteä tekemään jotain epävarmaa tai epäselvää, josta ei oikein tiedetä, mitä tästä tulee tai mitä pitäisi tehdä, mutta kuitenkin uskalletaan kokeilla ja iteroida.”

 

Kirjoitus on osa Service Jam Helsinki 2019 -artikkelisarjaa, joka tuotetaan yhdessä tapahtuman järjestäjien ja yhteistyökumppanien kanssa. Service Jam Helsinki 2019 -tapahtuman järjestää tänä vuonna hasan groupin Helsingin yhtiöt yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun, Helsingin kaupungin, Silver Planetin, Goforen ja Service Design Network Suomen osaston kanssa.

never satisfied